Privacy Statement voor Common Wealth Investments

Met deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn al die gegevens die iets over u vertellen of die wij op enige wijze in verband met u kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook uw BSN-nummer of uw bankrekeningnummer is een persoonsgegeven. Het gaat kort gezegd om alle gegevens waaruit wij kunnen afleiden wie u bent.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Een groot deel van deze gegevens ontvangen wij van uzelf op het moment dat u cliënt bij ons bent of anderszins contact met ons hebt. Daarnaast verwerken wij ook gegevens die afkomstig zijn van andere partijen, bijvoorbeeld van Google of de Kamer van Koophandel als het nodig is in het kader van onze dienstverlening.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Wij vragen naar en verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Met uw persoonsgegevens kunnen wij onder andere:

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die cliënt bij ons is en van vertegenwoordigers van onze (zakelijke) cliënten, leveranciers en belanghebbenden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Welke bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens verwerken wij

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op strafrechtelijke gegevens, biometrische en genetische gegevens, het Burgerservicenummer (BSN) en gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakverenigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Voor de verwerking van deze gegevens zijn extra strenge regels van toepassing.

Het enige bijzondere persoonsgegeven dat wij standaard vastleggen is uw BSN-nummer wanneer u een persoonlijke overeenkomst met ons aangaat. Dit BSN-nummer hebben wij nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om uw identiteit vast te stellen en om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Daarnaast leggen wij eventuele gegevens met betrekking tot fraude vast om te kunnen bepalen in hoeverre wij (nog) een relatie met u willen of kunnen onderhouden.

Wij gebruiken en verwerken géén gegevens met betrekking tot de overige bijzondere persoonsgegevens, tenzij deze noodzakelijk zouden kunnen zijn om onze bedrijfsvoering op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. In dit laatste geval zullen wij dit alleen doen nadat u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Delen van persoonsgegevens

Wij zullen alleen persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het optimaal uitvoeren van de dienstverlening, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met uw expliciete toestemming.

Als wij voor het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens moeten delen, doen wij dat alleen als daarbij met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst is afgesloten waarin hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid geldt als het door ons gehanteerde niveau. Wij blijven verantwoordelijk hiervoor.

Als het gaat om het voldoen aan een wettelijke verplichting kunt u denken aan het delen van uw gegevens met overheidsinstanties, regelgevende instanties, toezichthouders, de Belastingdienst en justitiële instanties. Deze instanties moeten zich uiteraard houden aan de eisen die de wet aan het gebruik van deze gegevens stelt.

Wij dragen er zorg voor dat deze derde partijen alleen toegang hebben tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werkzaamheden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vinden een goede beveiliging van uw gegevens zeer belangrijk en nemen alle, in redelijkheid, benodigde maatregelen zowel technisch, administratief en fysiek om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.

Er wordt ook toegezien op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor algemene informatie omtrent de nieuwe privacy regels maar ook om een eventuele klacht te melden kunt u contact opnemen met:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement.

Omwille van uw veiligheid kunnen wij u vragen uzelf te identificeren, alvorens inhoudelijk op uw verzoek in te gaan. Bij de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw en onze belangen afwegen en u zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen vier weken, informeren.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst en worden voornamelijk gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. De cookies die door het gebruik van onze website worden geplaatst zijn enkel actief tijdens uw gebruik van onze website; zodra u uitlogt worden deze weer verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

In onze dienstverlening maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. In de (nabije) toekomst zou het zo kunnen zijn dat wij hiervan wel gebruik gaan maken, dit om bijvoorbeeld innovaties door te voeren ter verbetering van onze dienstverlening. In dat geval zal dit een aanpassing van dit Privacy Statement tot gevolg hebben en zal de meest recente versie beschikbaar worden gesteld. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op onze website.

Vragen en contact

Heeft u vragen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met ons via:

CommonWealth Investments
t.a.v. Compliance
Fred. Roeskestraat 97B
1076 EC  Amsterdam
info@commonwealth.nl

Amsterdam, mei 2023